czwartek, 22 lutego, 2024
Strona głównaTURYSTYKAAsystent rodziny - oferta pracy w GOPS w Inowłodzu

Asystent rodziny – oferta pracy w GOPS w Inowłodzu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje na zastępstwo asystenta rodziny, wymiar pracy – 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, okres od września do grudnia 2021 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608),
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego, prawa pracy,
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 • biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),
 • nieposzlakowana opinia
 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 2. a) zadania główne:
 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,
 • motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • wykonywanie innych zdań i poleceń przełożonych.

4.Wymagane dokumenty:

 1. a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. b)list motywacyjny,
 3. c) kwestionariusz osobowy,
 4. c) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
 5. d) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,
 6. e) kopie inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,
 7. f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 8. g) oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4. 5. 2016 r.)
 9. h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego,
 11. j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 12. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać do 30.09.2021 r. (w zamkniętych kopertach) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz z dopiskiem „Asystent rodziny”.

 1. Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 447101123.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS