Budżet Gminy Inowłódz na rok 2022 uchwalony jednogłośnie

0
680
Reklama

W czwartek, 30 grudnia 2021 r. na XLIV sesji, Rada Gminy Inowłódz, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Roberta Pawłowskiego pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, podjęła jednogłośnie: Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 i Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022.

    W budżecie zaplanowano: dochody w wysokości 21 312 448,50 zł., wydatki w wysokości 23 763 842 zł.  

   Środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. wynoszą 5 223 337 zł.

   Do najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w tym roku budżetowym zaliczyć należy:

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz,
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Brzustowie,
 • przebudowa dróg gminnych min.: ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu, na odcinku Inowłodz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice, na terenie prawobrzeżnej Spały,
 • zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci,
 • kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu,
 • kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz,
 • kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie,
 • zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP Inowłodz,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz,
 • kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz,
 • zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia oraz terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.

                    To główne zadania inwestycyjne jakie samorząd gminy zamierza realizować, jest jeszcze kilka mniejszych zadań przewidzianych do wykonania z funduszy sołeckich.

Ponadto Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 30,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w akcji ratowniczej oraz za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub Gminę Inowłódz w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę szkolenia.

Przyjęto także Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Inowłódz.    Na zakończenie Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki oraz Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz złożyli noworoczne życzenia.

Reklama