Dofinansowanie dla siłowni plenerowej w Żądłowicach

0
1217
Reklama

Informujemy, że z dniem 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, na zadanie pn: „Siłownia na świeżym powietrzu – pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Żądłowice”.

Celem Projektu jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Utworzona siłownia na wolnym powietrzu stanowić będzie atrakcyjne miejsce spotkań. Umożliwi aktywny wypoczynek mieszkańcom miejscowości, sprzyjać będzie nawiązywaniu i utrwalaniu kontaktów międzyludzkich. Projekt przewiduje zaangażowanie się lokalnej społeczności w uporządkowanie terenu, przygotowanie ławek do odpoczynku oraz organizację sołeckiego pikniku sportowego.

Kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 8 754,00 zł.

Całkowity koszt projektu szacuje się na 17 867,00 zł.

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Reklama