Dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do pól w Żądłowicach

0
970
Reklama

W dniu 29.06.2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa dot. przyznania środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,  na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap II”. 

Kwota przyznanych środków wynosi  84 800, 00 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację fragmentu drogi o dł. 1,485 km.

Reklama