Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu pilnie poszukiwany

0
3200

Wójt Gminy Inowłódz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

 1. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury:               Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

                 ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz

  II.           Wygania kwalifikacyjne kandydatów:

                1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

       publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
       o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1458);
5)    wykształcenie wyższe;
6)    co najmniej 5- letni staż pracy lub minimum 2-letni staż pracy na stanowisku

        kierowniczym;

7)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze).

              2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów wynikających z ustaw:
  – ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.),
  – ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),
  – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
 • wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, ochrony danych osobowych;
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, 
  w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych;
  4)    znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
  5)    znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno – społecznej Gminy Inowłódz;
  6)    doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami, klubami,

       pozarządowymi, kołami;
7)    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana;
8)    umiejętności menadżersko-organizacyjne;
9)    umiejętność obsługi komputera,

10) umiejętność obsługi programów graficznych;
11)  dyspozycyjność;
12)  prawo jazdy kat. B;
13)  przygotowanie w formie ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania
 i rozwoju Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji oraz zawierającej propozycję rozwoju nowych oraz istniejących form działalności.

Koncepcja ta powinna być przygotowana w oparciu o Statut Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

Komisja konkursowa będzie oceniała również wiedzę i umiejętności kandydata związane z zarządzaniem instytucją kultury, w tym znajomość przepisów prawa.

III.        Wymagane dokumenty:
1)    pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu .;
2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

       oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

 umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);
6)    oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
7)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (praca przy komputerze, nienormowany czas pracy );
8)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu (dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń);
9)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectw pracy                      z poprzednich miejsc pracy, innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu;
10)  oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu następującej treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dokumentach składanych w związku z konkursem na kandydata na stanowisko 
dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”
;

Przez formalne kryteria (wymagania) wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora rozumie się spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych wskazanych w pkt. II.1 oraz złożenie dokumentów wskazanych w pkt. III w sposób opisany w pkt. III i V ogłoszenia.
              Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. 

        IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy (nienormowany czas pracy).
Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie powołania na czas określony, na okres od trzech do siedmiu lat.

      V. Termin i miejsce składania wniosku o przystąpienie do konkursu oraz pozostałych wymaganych dokumentów (dokumenty aplikacyjne)

1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem imienia
 i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury
 w Inowłodzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018  r. do godz. 15.00
,

w sekretariacie Urzędu Gminy w Inowłodzu ul. Spalska 2, 97-0215 Inowłódz, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Inowłódz ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Inowłodzu).
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Inowłodzu po terminie wskazanym w pkt.V.1. nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

       VI.   Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu       

     

   Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno – finansowymi działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Inowłódz ul. Spalska 2, Budynek B – Centrum Usług Wspólnych, w godzinach pracy urzędu na podstawie pisemnego wniosku.

       VII.    Informacje dodatkowe

 1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
  I etap – sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
  II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Inowłódz odrębnym Zarządzeniem, która działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu .
 2. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie Pkt. II.1 zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym 
  w ogłoszeniu. O jej terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  4. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Inowłodzu (www.bip.inowlodz.pl) w zakładce „Nabory” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 UG Inowłódz lub pod Tel. (44) 70 12 33 w. 15

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, 
  w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
  Uwaga! Wójt Gminy Inowłódz zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj