Działania Urzędu Gminy w okresie między sesjami – Referat Inwestycji

0
1032
Reklama


INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
Referat Inwestycji

 1. 30.10.2020 r. przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty rozliczeniowe dotacji pochodzącej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap II”.
 2. 30.10.2020 r. przekazaliśmy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o płatność oraz rozliczenie końcowe dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Konewce”.
 3. 02.11.2020 r. zawarliśmy umowę z Województwem Łódzkim o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Remont mostu na rzece Pilicy w Spale – wykonanie dokumentacji projektowej”. Dotacja w wysokości 67.700,00 zł została udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa
  łódzkiego.
 4. 03.11.2020 r. w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (po przeprowadzeniu weryfikacji ofert, wezwaniu do złożenia dokumentów, wyborze najkorzystniejszej oferty) na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych” zawarliśmy umowę z wykonawcą: Po Prostu Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na kwotę 285.700,27 zł.
  Termin wykonania: 31.12.2021 roku. Zadanie realizowane z Referatem Usług
  Komunalnych.
 5. 04.11.2020 r. otrzymaliśmy informację, że Wniosek o przyznanie pomocy na operację pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz” w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeszedł wstępną weryfikację
  poprawności złożenia, obecnie jest na etapie kontroli administracyjnej wykonywanej przez Urząd Marszałkowski. Przewidywany koszt całkowity inwestycji brutto 711.623,01 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 368.134,00 zł.
 6. 06.11.2020 r. w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (po przeprowadzeniu weryfikacji ofert, wezwaniu do złożenia dokumentów, wyborze najkorzystniejszej oferty) na „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska” (POSTĘPOWANIE II) zawarliśmy umowę z Panem Łukaszem Świderek z siedzibą w miejscowości Glinnik posiadającym
  pełnomocnictwo do reprezentowania Konsorcjum firm (FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek Glinnik – Lider, PIEKARSKI BUDOWNICTWO Rafał Piekarski Tomaszów Mazowiecki – Partner), na kwotę 1.353.000,00 zł. Termin wykonania: 30.04.2021 roku.
 7. 12.11.2020 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz w 2020 roku (grudzień)”. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy HAK z Piotrkowa Trybunalskiego. Po procedurze weryfikacji wyznaczono termin podpisania umowy na 25.11.2020 r.
 8. 13.11.2020 r. rozpoczęliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz”. Termin składania ofert 19.11.2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Trwa procedura weryfikacji.
 9. 16.11.2020 r. uzyskaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji pierwszego (refundacyjnego) wniosku o płatność w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 10. 16.11.2020 r. unieważniliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową termomodernizacje, w tym instalacje paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”. Uzasadnienie unieważnienia: cena oferty z najniższą ceną, tj. cena oferty firmy Kapibara Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Floriana 7, 44-190 Knurów; cena 1.777.617,97 brutto, przekracza możliwości finansowe zamawiającego.
 11. 16.11.2020 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Inowłódz w 2021 roku”, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, 20.11.2020 r. zawarliśmy umowę z Panią Iwoną Jeziorską reprezentującą Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 67.992,90 zł. Termin wykonania: 31.12.2021 r. Zadanie realizowane z Referatem Organizacyjnym.
 12. 17.11.2020 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie unijne) na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Inowłódz w 2021 r.” W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Trwa procedura weryfikacji. Zadanie realizowane z Referatem Usług Komunalnych.
 13. W okresie od 23.10.2020 r. do 18.11.2020 r.:
 • wydaliśmy 12 szt. opinii urbanistycznych / wypisów i wyrysów z miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego,
 • przyjęliśmy:
 • 4 wnioski o dokonanie podziału nieruchomości,
 • 2 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Referat Usług Komunalnych

 1. 04.11.2020 r. pomalowaliśmy balustradę mostu na rz. Gać w miejscowości Konewka.
 2. 10.11.2020 r. z Funduszu Sołeckiego wsi Żądłowice wykonaliśmy remont drogi
  gminnej nr dz. 191 i 237.
 3. 16-17.11.2020 r. wyczyściliśmy rów w miejscowości Zakościele przy posesji nr 19 oraz
  wykonaliśmy cząstkowy remont drogi gminnej nr dz. 103/7.
 4. 17.11 2020 r. usunęliśmy awarię sieci wodociągowej w Brzustowie.
 5. 18.11.2020 r. wykonaliśmy cząstkowy remont drogi w Inowłodzu (Fryszerka).
 6. 19.11.2020 r. z Funduszu Sołeckiego wsi Brzustów rozpoczęliśmy remont drogi
  w Brzustowie (za torami).
 7. Od 23.10.2020 r. do 18.11.2020 r. przyjęliśmy do ewidencji 7 deklaracji od
  mieszkańców stałych i sezonowych na odpady komunalne, dokonaliśmy weryfikacji
  danych z deklaracji oraz wysłaliśmy zawiadomienia o płatnościach za odpady.
 8. Od 23.10.2020 r. do 18.11.2020 r. wydaliśmy:
 • 2 zaświadczenia o nadaniu numerów posesji,
 • 5 decyzji uzgadniających umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 • 4 decyzje umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
 • 4 decyzji o warunkach przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, ochrony zabytków

 1. 28.10.2020 r. wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu przetwarzania chalcedonitu na terenie działki o numerze 392/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 w gminie Inowłódz, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim”. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji podano stronom postępowania w dniu 28.10.2020 r.
 2. 28.10.2020 r. wydaliśmy opinię w sprawie dokumentacji pn. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego Centrum Katechetycznego na terenie ośrodka PROEM w Zakościelu”.
 3. 29.10.2020 r. wydaliśmy decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski rosnącego na terenie nieruchomości położonej w m. Konewka na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 5.
 4. Zakupiliśmy sadzonki drzew gat. klon zwyczajny (9 szt.), lipa drobnolistna (22 szt.), brzoza brodawkowata (3 szt.) do nasadzeń kompensacyjnych w Inowłodzu, w Spale i w Konewce w związku z decyzjami Starosty Powiatu Tomaszowskiego dot. zezwoleń
  na wycinkę drzew z terenów gminnych.
 5. 09.11.2020 r. otrzymaliśmy „Opracowania ekspertyzy dendrologicznej drzewa gatunku dąb szypułkowy – pomnika przyrody, rosnącego na posesji przy ul. Harcerskiej 6/2 w Spale, gmina Inowłódz” wykonanej przez Andrzeja Kilańczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk, ul. Słoneczna 18, 98-113 Buczek.
 6. 09.11.2020 r. wszczęliśmy postępowanie administracyjne na wniosek Spółki do gospodarowania gruntami Wspólnoty Gruntowej w Inowłodzu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku świerk 2 sz. i sosna 1 szt. z terenu nieruchomości położonej w Inowłodzu.
 7. 10.11.2020 r. wszczęliśmy postępowanie administracyjne na wniosek P.P.H. „BIL-ZEL” o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. sosna i akacja rosnących na terenie nieruchomości w Inowłodzu.
 8. 16.11.2020 r. udzieliliśmy odpowiedzi na skargę w sprawie degradacji terenu w obszarze Natura 2000 tj. działka nr 339 w Spale.
 9. 16.11.2020 r. wydaliśmy zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia 14 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata rosnących na terenie nieruchomości w m. Brzustów.
 10. Od 22.10.2020 r. do 18.11.2020 r. przeprowadzono oględziny 105 szt. drzew w związku ze zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew w miejscowościach: Inowłódz, Brzustów, Spała.

  W zakresie gospodarki nieruchomościami
  1. Przeprowadziliśmy 3 zapytania ofertowe na wykonanie zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro na:
  • sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości dla czterech nieruchomości:
 • prawo użytkowania wieczystego – działka 1/20 w Spale (teren wyjazdu ze stacji benzynowej przy ul. Wojciechowskiego o powierzchni 438m2),
 • lokal mieszkalny w Spale ul. Mościckiego,
 • udział 1/6 własności nieruchomości w Konewce (komórka gospodarcza),
 • część nieruchomości w Inowłodzu wydzielona na powiększenie sąsiedniej działki – ul. Zamkowa;
  • wykonanie podziału geodezyjnego działki gminnej w Inowłodzu (ul. Zamkowa) – do celów powiększenia nieruchomości sąsiedniej;
  • wykonanie podziałów geodezyjnych działek w Poświętnym – na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej dz. 45 (ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Poświętne).
  Umowy na wykonanie w/w zleceń zawarliśmy 19.11.2020 r.
 1. 26.10.2020 r. wystosowaliśmy pismo do spółki DOMS z siedzibą w Zakopanem o użyczenie terenu położonego w Spale, na którym znajduje się posąg żubra. Wstępnie zaproponowano gminie do objęcia umową użyczenia obszar blisko 1500 m2, jednak w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Spółki DOMS otrzymaliśmy informację, że właściciel terenu przychyli się użyczenia Gminie Inowłódz znacznie większej powierzchni terenu parku, aby jako całość gospodarcza i funkcjonalna służył celom publicznym.
 2. 28.10.2020 r. we współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Łodzi,
  w strażnicy OSP Brzustów, zorganizowaliśmy szkolenie dla rolników dotyczące naboru
  wniosków o dofinansowanie do wapnowania gleb.
  W szkoleniu uczestniczyło 14 rolników z terenu Gminy Inowłódz, które poprowadził
  specjalista terenowy – Pan Jacek Grałka.
 3. 06.11.2020 r. złożyliśmy wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Tomaszowie Maz. na bezpłatne pozyskanie 600 szt. chryzantem w doniczkach oraz 300 szt. chryzantem ciętych. Kwiaty posłużyły do udekorowania miejsc pamięci, cmentarzy i obelisków wojennych, a także kaplic, miejsc kultu religijnego i terenów publicznych, gdzie zostały umieszczone 9 i 10 listopada
  przez pracowników Referatu Usług Komunalnych. Zadanie zrealizowane w ramach programu rządowego pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
 4. 13.11.2020 r. zawarliśmy umowę warunkową sprzedaży nieruchomości położonej w Zakościelu, oznaczonej numerami ewidencyjnym działek:
  • 177 o powierzchni 0,8244 ha,
  • 179/1 o powierzchni 2,1829 ha,
  • 180 o powierzchni 1,9348 ha.
  Wpływ do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowi kwotę 430 493,86 zł.
 5. 19.11.2020 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż działki nr 3330 w Inowłodzu o powierzchni 835 m2 . Cena wywoławcza to kwota netto w wysokości 15 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w 23% stawce. Termin przetargu wyznaczono na dzień 22 grudnia 2020 r.
  W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:
 6. 04.11.2020 r. zawarliśmy aneks do umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Inowłodzu, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Inowłodzu, w związku ze zwiększeniem najmowanej powierzchni.
 7. 16.11.2020 r. przystąpiliśmy do realizacji robót na zastawce piętrzącej zbiornika małej retencji w Inowłodzu. Celem prac jest przywrócenie sprawności technicznej zastawki oraz urządzeń pomiarowych, co umożliwi utrzymanie spiętrzonego lustra wody zgodnie
  z operatem wodnoprawnym oraz decyzją Starosty Tomaszowskiego wydaną na jego podstawie.
  Referat Organizacyjny
 8. 21.10.2020 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu online dla osób wyznaczonych z urzędu do przeprowadzenia prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
 9. 28.10.2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 10. 06.11.2020 r. zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. W wyznaczonym terminie organizacje działające na terenie Gminy Inowłódz nie wniosły uwag do przedstawionego projektu.
 11. 09.11.2020 r. OSP w Inowłodzu podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (w ramach akcji „Bitwa o wozy”). Kwota
  dofinansowania wynosi 400 000,00 zł.
 12. 09.11.2020 r. podpisaliśmy porozumienie z OSP w Inowłodzu na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (pozyskanego w ramach akcji „Bitwa o wozy”) . Kwota dofinasowania wynosi 142 549,00 zł.
 13. 09.11.2020 r. podpisaliśmy umowę z Funduszem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Inowłódz i OSP Królowa Wola, na kwotę 79 560 zł. Wkład własny 1 250,00 zł.
 14. 10.11.2020 r. OSP w Inowłodzu podpisała umowę z wykonawcą na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Termin realizacji zadania do 10.12.2020 r.
 15. 10.11.2020 r. zgłosiliśmy policji kradzież fotopułapki zainstalowanej w Brzustowie przy parkingu obok cmentarza.
 16. 16.11.2020 r. zainstalowaliśmy kolejną fotopułapkę na terenie gminy, w miejscu gdzie nielegalnie wywożone są odpady stałe.
 17. 17.11.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołów spisowych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji wszystkich składników mienia Gminy Inowłódz.
 18. Do 18.11.2020 r. wprowadziliśmy 8 wniosków do CEiDG dot.:
 • 1 rozpoczęcia działalności,
 • 3 zmiany we wpisie,
 • 4 zawieszenia działalności.

  USC, Sprawy obywatelskie
 1. USC – do 18.11.2020 r.
  1) wydaliśmy:
 • odpis aktu – 19,
 • zaświadczenie do zawarcia małżeństwa – 2,
  2) zarejestrowaliśmy:
 • rozwód – 1,
 • zgon – 4.
 1. Sprawy obywatelskie – do 18.11.2020 r.
  1) wydaliśmy:
 • dowód osobisty – 19,
 • wnioski o dowód osobisty – 7,
 • zaświadczenia o zameldowaniu – 10,
 • udostępniliśmy dane z rejestru PESEL na 3 wnioski,
 • nadaliśmy nr PESEL – 2,
 • zameldowaliśmy: na pobyt stały – 9 osób, na pobyt czasowy – 1 osobę.

  Gminne Centrum Kultury
 1. 12.11.2020 r. ogłosiliśmy wyniki konkursu plastycznego oraz konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Przygotowaliśmy nagrody, upominki oraz dyplomy dla zwycięzców i uczestników konkursów. Zadanie organizowane przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury.
 2. 18.11.2020 r. przygotowaliśmy i złożyliśmy sprawozdanie z realizacji zadania pn. Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży – obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II”. Kwota dofinasowania: 2.400,00 zł, wkład własny: 693,28 zł.
 3. Przygotowujemy kartki Bożonarodzeniowe z przeznaczeniem do wysyłki oraz dla seniorów, którzy otrzymają paczki świąteczne.
 4. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich
  odwiedzających nasze placówki, Świetlice Wiejskie w Liciążnej, Królowej Woli, Konewce, Spale i Brzustowie będą nieczynne do 29.11.2020 r., do tego czasu zostały zawieszone zajęcia z języka angielskiego. W okresie październik – listopad część pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu.
 5. W ramach działalności statutowej, prowadziliśmy niezmiennie następujące działania:
 • prowadziliśmy wywiady środowiskowe w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej, wydaliśmy w tych sprawach decyzje administracyjne,
 • wypłaciliśmy następujące świadczenia: w zakresie pomocy społecznej: zasiłki stałe,
  zasiłki celowe oraz opłaciliśmy pobyty w DPS,
 • w związku z wprowadzeniem w szkołach zdalnego nauczania i brakiem możliwości dożywiania uczniów w szkole, poinformowaliśmy rodziców o możliwości ubiegania się o zasiłki celowe na żywność, w ramach programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”,
 • świadczyliśmy usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 1. Z zakresu innych ustaw wypłacaliśmy: dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, od niektórych świadczeń opłacaliśmy składki z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, wydano Karty Dużej Rodziny. Od 1 lipca przyjmowaliśmy wnioski na świadczenie „dobry start” (łącznie przyjęto 268 wniosków), z tytułu świadczenia
  wypłaciliśmy kwotę łącznie 111 450,00 zł (dla 372 uczniów). Od 1 sierpnia przyjmowaliśmy wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych, na dzień 17.11.2020 r. przyjęto łącznie 113 wniosków.
 2. Udzielaliśmy w ramach pracy socjalnej poradnictwa w sprawach rodzinnych, informowaliśmy i motywowaliśmy do kontaktów ze specjalistami oraz informowaliśmy o możliwościach skorzystania ze wsparcia i świadczeń, w związku z sezonem jesiennozimowym monitorowaliśmy środowiska pod kontem zabezpieczenia w opał na zimę, udzieliliśmy 6 zasiłków na zakup opału na łączną kwotę 2 450,00 zł.
 3. Od października w ramach umowy na zastępstwo wznowiliśmy asystenturę rodzin, wsparciem objęliśmy 4 rodziny.
 4. W ramach działań interwencyjnych związanych ze stanem epidemii w kraju:
 • prowadziliśmy regularny monitoring środowisk podopiecznych i osób starszych w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb,
 • w związku z przebywaniem rodzin z terenu Gminy Inowłódz w obowiązkowej kwarantannie pracownicy socjalni weryfikowali środowiska w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, na dzień 16.11.2020 r. w kwarantannie przebywało 21 rodzin
  (łącznie 38 osób).

  Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz
 1. Dokonaliśmy analizy projektów wydatków budżetowych na 2021 rok złożonych przez dyrektorów szkół publicznych.
 2. 16.11.2020 r. wysłaliśmy do zaopiniowania projekt Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Inowłódz, do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. 17.11.2020 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 2020. Jednorazowy dodatek uzupełniający”.
 4. W okresie od 10.11.2020 r. do 18.11.2020 r. załatwialiśmy sprawy związane z pomocą de minimis, w związku z przyznaniem dofinansowania dla przedsiębiorców kształcących młodocianych pracowników (przygotowanie wniosku, decyzji, zaświadczenia itp.)
 5. W listopadzie analizowaliśmy z dyrektorami szkół planowane wydatki do końca 2020 r.
 6. W związku z epidemią COVID-19 uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych uczą się wyłącznie zdalnie. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują bez zmian. Na dzień 17.11.2020 r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowłódz uczęszczało 32 uczniów (15 uczniów w PSP w Brzustowie i 17 uczniów w PSP w Inowłodzu). Z opieki w świetlicach publicznych szkół podstawowych korzystało 10 uczniów z oddziałów przedszkolnych (4 uczniów w PSP w Brzustowie i 6 uczniów w PSP w Inowłodzu).

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. 20.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Rodzinie i Programowania Zadań GKRPA, na którym Zespół m.in. rozpatrywał i opiniował wnioski w spawie dofinansowania zadań ujętych w Gminnych Programach Profilaktyki.
  Niżej wymienionym realizatorom przyznano środki w wysokości:
  1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu na zadanie „Narkotyki a wolność”- łącznie 1 000,00 zł.,
  2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu, Świetlice Wiejskie na zadanie „Zielona Szkoła” – gry i zabawy na świeżym powietrzu z elementami zooterapii – łącznie 1 200,00 zł.
 8. 03.11.2020 r. i 10.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Motywowania i Interwencji, na które zaproszono łącznie 8 osób w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjno-motywacyjnej.
 9. W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym dyżur w każdy wtorek pełniła Przewodnicząca GKRPA oraz psycholog i terapeuta uzależnień po 2 razy w miesiącu.
  Ponadto realizowano ważne zadania w trakcie wyjazdów Wójta Gminy Inowłódz:
 • 26.10.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo Powiatowe,
 • 28.10.2020 r. – Łódź – Urząd Marszałkowski,
 • 30.10.2020 r. – Łódź – Urząd Marszałkowski,
 • 03.11.2020 r. – Czerniewice – OSP,
 • 05.11.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo Powiatowe,
 • 13.11.2020 r. – Tomaszów Maz. – Notariusz,
 • 13.11. 2020 r. – Tomaszów Maz. – Powiatowy Bank Spółdzielczy,
 • 18.11.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy.

Opracowali:
Kierownicy Ref. UG Inowłódz,
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Inowłódz,
Sekretarz Gminy Inowłódz

Reklama