Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu

0
803
Reklama

Główne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu wynikają z ustawy o pomocy społecznej i skierowane są do mieszkańców gminy w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczona pomoc to głównie świadczenia pieniężne i  niepieniężne. Te drugie stanowią większą część wsparcia skierowanego do mieszkańców. Są to usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym usługi  w formie opieki wytchnieniowej.

GOPS realizuje także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Do świadczeń niepieniężnych zaliczmy także  wsparcie w formie posiłków w szkole, a także kierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej. Z kolei świadczenia pieniężne, które są wypłacane to zasiłki stałe, celowe i okresowe. Udzielana jest także pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Organizacją partnerską dostarczającą żywność jest Bank Żywności w Łodzi. 

Dodatkowo w Ośrodku  realizowane są zadania wynikające  z innych ustaw, są to dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia szkolne. Duża grupę świadczeń stanowią świadczenia rodzinne z dodatkami a w nich świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne. Wypłacane jest także świadczenie wychowawcze (500+).  Wyjątkowo od tego roku OPS – y nie będą wypłacać świadczenia dobry start, którego realizację przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Ośrodku Pomocy Społecznej można również uzyskać Kartę Dużej Rodziny, a jej beneficjenci mogą skorzystać z ulg wynikających z lokalnego programu Karta Dużej Rodziny. Ośrodek to także obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego oraz różnego rodzaju działania profilaktyczne.

YouTube player

GOPS współtworzy i koordynuje lokalne programy profilaktyczne dotyczące wspierania rodzin oraz przeciwdziałania przemocy. W obszarze przeciwdziałania przemocy w tym roku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 39 750 zł z na projekt: Przystanek bez przemocy. Będzie on rozwijał gminną ofertę wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży. Działania realizowane będą w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w świetlicach środowiskowych i szkolnych. Uczestnicy będą rozwijali i zdobywali umiejętności dobrej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysu. Będą mieli także możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju zajęciach uwzględniających indywidualne zainteresowania dzieci, ich potencjał i umiejętności.

Planujemy zajęcia lub warsztaty artystyczne, sportowo – rekreacyjne, kulinarne, językowe, samoobrony, itp. Młodzi beneficjenci będą też mogli skorzystać z hipoterapii a także poznać w czasie szkolenia zalety wolontariatu. Całkowity koszt projektu to 55 350 zł., Działania będą realizowane od września do grudnia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Reklama