wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaInformacja dotycząca działań podejmowanych w okresie między sesjami

Informacja dotycząca działań podejmowanych w okresie między sesjami

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące działań Urzędu Gminy w Inowłodzu w czasie działań między sesjami Rady Gminy Inowłódz.

Referat Inwestycji

1. 02.03.2020 r. złożyliśmy wniosek o przyznanie grantu na zadanie pn. „Eko przystanek na Księżej Tamie w Inowłodzu” w ramach programu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” Fundacji Santander. Kwota grantu wynosi 10.000,00 zł.

2. 03.03.2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania wynosi 938.681,47 zł., w tym kwota dofinansowania 485.595,00 zł.

3. 06.03.2020 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego dla zadania pn. „Remont mostu na rzece Pilicy w Spale”. Wniosek dotyczy dofinansowania w wysokości 100% na wykonanie projektu budowlanego. Szacowany koszt 90.000,00 zł.

4. 09.03.2020 r. zawarliśmy z Samorządem Województwa Łódzkiego Umowę przyznania pomocy dla operacji pn.: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 1.000.000,00 zł. Szacowany koszt całkowity 1.660. 376,47 zł.

5. 11.03.2020 r. rozpoczęliśmy drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia – STÓŁ PIKNIKOWY przy budynku świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spała, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, trwa procedura wyboru wykonawcy.

6. 13.03.2020 r. złożyliśmy do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zadania Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz w ramach programu priorytetowego „Eko-latarnia”. Dofinansowanie dotyczy uzupełnienia wkładu własnego w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków UE. Wnioskowana kwota dotacji 177.600,00 zł., pożyczki 266.402,00 zł.

7. 18.03.2020 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na mały projekt lokalny dla sołectwa: – Spała pn.: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – wykonanie dojścia do kładki na wyspę. Wnioskowana kwota dotacji 10.000,00 zł, koszt całkowity 25.000,00 zł. – Dąbrowa pn.: Budowa utwardzenia terenu wraz z obiektami małej architektury. Wnioskowana kwota dotacji 10.000,00 zł, koszt całkowity 22.400,00 zł. 2 – Inowłódz pn.: Sielsko – Anielsko w Księżej Tamie w Inowłodzu. Wnioskowana kwota dotacji 10.000,00 zł, koszt całkowity 20.500,00 zł.

8. 18.03.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, przy współpracy Gminy Inowłódz, STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KRÓLOWEJ WOLI „Przyjazna Wieś”, Królowa Wola 77, 97-215 Inowłódz zawarło umowę z Panią Renatą Hoderna Ugrynowicz – Prezesem Zarządu reprezentującą Firmę pod nazwą REDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania pn. Remont boiska przyszkolnego służącego aktywnej rekreacji oraz budowa obiektów małej architektury: siłowni plenerowej w Królowej Woli, na kwotę 282.900,00 zł. Termin wykonania: 22.05.2020 r.

Referat Gospodarki Komunalnej

1. 09.03.2020 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 3330 o pow. 0,0835 ha w Inowłodzu, ul. Klasztorna-Skarpa, jest to VIII termin przetargu, cena wywoławcza nieruchomości 19 354 netto, termin przetargu ustalono na dzień 09.04.2020 r.

2. 09.03.2020 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 4203 o pow. 0,0765 ha w Inowłodzu, ul. Liliowa-Osiedle Zamoście, jest to VII termin przetargu, cena wywoławcza nieruchomości 38 800,00 zł netto, termin przetargu ustalono na dzień 09.04.2020 r.

3. 16.03.2020 r. podpisaliśmy umowę nr 36/2020 z firmą geodezyjną Biuro Pomiarów i Map Wacław Bernaciak na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu 5 punktów granicznych – drogi gminnej nr 355 w Brzustowie, na kwotę 1 880,00 zł brutto.

4. 19.03.2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie wyceny działki nr 1369/1 w Inowłodzu, ul. Idziego (pod parking przy cmentarzu) z firmą P. U. ”Ekspert” Stanisław Dawidczyk na kwotę 492,00 zł brutto.

5. Uruchomiona została 4 edycja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy. Do dnia 06.03.2020 r. wpłynęło 49 wniosków od mieszkańców gminy na usuniecie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zostały sporządzone niezbędne dokumenty w celu pozyskania na ten cel funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. W związku ze zmianą stawki od 01.02.2020 r. dla mieszkańców stałych i sezonowych za odpady komunalne, do urzędu wpływają nowe deklaracje od mieszkańców, na dzień 20.03.2020 r. wpłynęło 70% deklaracji, które są na bieżąco wprowadzane do systemu.

3 Referat Organizacyjny 1. 19.02.2020 r. podpisaliśmy umowy na dostawę materiałów biurowych, środków bhp, higienicznych, czystości, tonerów („Jarkpol” Tomaszów Maz.) i na dostawę papieru ksero („AGA” Opoczno).

2. 19.02.2020 r. został opracowany i uzgodniony ze Starostą Powiatowym w Tomaszowie Maz. roczny i wieloletni Plan działania w zakresie działania obrony cywilnej.

3. 21.02.2020 r. wystąpiono z wnioskiem do Komendanta WKU w Tomaszowie Maz. o uchylenie wniosku na nałożenie świadczeń rzeczowych na agregat prądotwórczy 30 kW, agregat jest niezbędny na terenie Gminy Inowłódz w sytuacjach kryzysowych.

4. 24.02.2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą Taurus Tomaszów Maz. na zdalną obsługę oraz konserwację systemu sygnalizacji włamania, napadu oraz dozór wizyjny parku w Spale.

5. 25.02.2020 r. został opracowany roczny plan pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2020 r.

6. 27.02.2020 r. odbyło się Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wydaniem przez Wojewodę Łódzkiego Rozporządzenia 7/2020 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków, oznakowaniem i wprowadzaniem zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

7. 28.02.2020 r. został sporządzony i dostarczony do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o doposażenie OSP w sprzęt służący ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, II edycja, na kwotę 35.000,00 zł. (OSP Inowłódz).

8. 04.03. 2020 r. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II wydał Postanowienie nr 6/2020 w sprawie podziału Gminy Inowłódz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisarz zatwierdził nową siedzibę w Spale, która znajduje się w świetlicy wiejskiej.

9. 05.03.2020 r. odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej w Inowłodzu.

10. 06.03.2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania publicznego na organizację piłkarskich rozgrywek sportowych, 09.03.2020 r. podpisaliśmy stosowną umowę z Inowłodzkim Klubem Sportowym na realizację powyższego zadania.

11. 11.03.2020 r. przekazano drogą elektroniczną do wszystkich jednostek OSP zalecenia Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczące zasad ratownictwa medycznego w KSRG oraz wytyczne do zachowania szczególnych środków ostrożności w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusa SARS-COV2. 4

12. 11.03.2020 r. opublikowano komunikat o wprowadzonych zmianach działania Urzędu Gminy Inowłódz w związku z zagrożeniem koronawirusa.

13. 12.03.2020 r. opublikowano zalecenia Wojewody Łódzkiego o zarządzeniu odwołania organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, zawieszeniu do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków oraz zawieszeniu zajęć dydaktycznych we wszystkich szkołach.

14. 12.03.2020 r. wezwano osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, łącznie wezwano 14 osób z rocznika podstawowego i 9 osób z rocznika starszego.

15. 12.03.2020 r. w OPO COS Spała odbyło się spotkanie Członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność hotelową na terenie Gminy Inowłódz. Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji przedsiębiorców mających bazę hotelową, w związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-COV2. Inicjatorem spotkania był dyrektor OPO COS Spała Waldemar Wendrowski.

16. 12.03.2020 r. opublikowano na stronie Gminy Inowłódz zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, materiały dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-COV2.

17. 13.03.2020 r. za pomocą elektronicznych środków komunikacji wysłano do OSP zalecenia WHO w zakresie zagrożenia chorobą COVID-19.

18. 13.03.2020 r. opublikowano informację o możliwości bezpłatnego udostępniania strony internetowej przez Redaktora Naczelnego TIT.

19. 13.03.2020 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wydaniem przez Wojewodę Łódzkiego Rozporządzenia Nr 7/2020 w sprawie omówienia zagrożenia spowodowanego koronowirusem SARS-COV2. W czasie posiedzenia podjęto decyzję o częściowym zamknięciu urzędu. Zobowiązano wszystkich pracowników do należytej ostrożności wynikającej z zaleceń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem.

20. 13.03.2020 r. zakupiono środki dezynfekcyjne oraz rękawice na potrzeby Urzędu Gminy oraz OSP z terenu gminy. 21. 16.03.2020 r. za pomocą elektronicznych środków komunikacji rozesłano wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące zagrożenia wirusem SARS-COV2.

22. 16.03.2020 r. za pomocą elektronicznych środków komunikacji przekazano wszystkim jednostkom OSP informacje Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim dotyczące koronawirusa SARS-COV2 wywołującego chorobę COVID-19.

23. 17.03.2020 r. wysłano informację do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przeznaczeniu świetlicy w Królowej Woli na miejsce kwarantanny dla osób zarażonych wirusem SARS-COV2.

24. 17.03.2020 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu zagrożenia epidemicznego 5 i wynikającymi nakazami z tego rozporządzenia podjęto decyzję o zamknięciu dla interesantów Urzędu Gminy Inowłódz. W wyjątkowych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, interesanci są przyjmowani przez pracowników, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Sprawy załatwiane są z należytym zastosowaniem wszelkich zasad ostrożności. W pozostałych przypadkach sprawy są załatwiane przez: wrzucenie wniosku do urny, która znajduje się przed urzędem, pocztę email, pocztę tradycyjną oraz platformę ePUAP.

25. 17.03.2020 r. przygotowano zapytania ofertowe na instalacje w świetlicy w Spale: sieci LAN, systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej.

26. 18.03.2020 r. wystąpiono z wnioskiem do OPO COS w Spale o nieodpłatne przekazanie 20 szt. materacy na rzecz Gminy Inowłódz do świetlicy wiejskiej w Królowej Woli. Materace przewieziono własnym transportem i zdeponowano w świetlicy wiejskiej w Królowej Woli.

27. 18.03.2020 r. dokonano zmian organizacyjnych w urzędzie polegających na przeniesieniu stanowiska pracy kierownika USC i pracownika Biura Obsługi Rady.

28. Wprowadzono 7 wniosków do CEiDG: -1 wznowienie, -1 zakończenie, -2 nowe wpisy, -3 zmiany wpisów ewidencji działalności gospodarczej.

W zakresie informatyki:

1. Opracowano nowe zarządzenie w sprawie zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz.

2. Opracowano nową dokumentacje Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO).

3. Opracowano na potrzeby Referatu Komunalnego elektroniczną Ewidencję Zbiorników Bezodpływowych.

4. Opracowano Regulamin Monitoringu w Domu Ludowym i OSP Królowa Wola.

5. Skonfigurowano 6 stacji roboczych:

1) 2 stacje w Centrum Usług Wspólnych;

2) 2 stacje w Referacie Komunalnym;

3) 2 stacje w Referacie Finansowym.

Gminne Centrum Kultury

1. 19.02.2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Bardzo Młoda Kultura 2020” oraz Budżet Obywatelski „Łódzkie na Plus 2020” w MDK w Tomaszowie Maz. 6

2. 25.02.2020 r. Zespół Ludowy „Brzustowianie” uczestniczył w XIII Powiatowych Ostatkach w Gminie Rokiciny.

3. 28-29.02.2020 r. – w Świetlicach Wiejskich w Królowej Woli i Konewce odbyły się warsztaty decoupage, podczas których dzieci zdobiły słoiki.

4. Uczestniczyliśmy w przygotowaniach i organizacji kolejnej edycji Biegu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020 w Spale.

5. Braliśmy udział w przygotowaniach i organizacji Gminnego Dnia Kobiet 2020.

6. Przygotowaliśmy 40 numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Inowłódz.

7. 06.03.2020 r. przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek pn. „Pieśń Siłą Patriotyzmu. Obchody odzyskania Niepodległości w Gminie Inowłódz” w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, którego wnioskodawcą jest Towarzystwo Fortyfikacyjne Linia Pilicy (wynik zostanie ogłoszony 26.03.2020 r.), kwota wnioskowana: 26 210,70 zł., wkład własny: 2 912,30 zł.

8. 09.03.2020 r. braliśmy udział w spotkaniu przedstawicielek KGW zorganizowanym przez Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim.

9. 16.03.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Inowłodzu rozpoczęła się inwentaryzacja księgozbiorów.

10. 16.03.2020 r. przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek pn. „Filmowy Inowłódz” do programu Kultura- Interwencje 2020 do Narodowego Centrum Kultury (wyniki zostaną ogłoszone na przełomie maja, czerwca). Kwota wnioskowana: 34.000,00 zł, wkład własny: 11.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu.

1. W ramach działalności statutowej, prowadziliśmy niezmiennie następujące działania:

a) pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków prowadzili wywiady środowiskowe w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej, wydano w tych sprawach decyzje administracyjne,

b) wypłaciliśmy następujące świadczenia: w zakresie pomocy społecznej: zasiłki stałe, zasiłki celowe,

c) w ramach programu osłonowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacaliśmy posiłki w placówkach oświatowych na terenie Gminy oraz pobyt w DPS,

d) świadczyliśmy usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Z zakresu innych ustaw wypłacaliśmy: dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, od niektórych świadczeń opłacaliśmy składki z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, wydano karty dużej rodziny.

3. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali poradnictwa w sprawach rodzinnych, informowali i motywowali do kontaktów ze specjalistami oraz o możliwościach skorzystania ze wsparcia i świadczeń (min. z artykułów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, świadczeń z ZUS, KRUS, NFZ, orzecznictwa o niepełnosprawności), motywowali także do skorzystania z instrumentów aktywizacyjnych PUP (z prac społecznie użytecznych, staży, z pozyskanych ofert pracy).

4. Pracownicy socjalni wspólnie z asystentem rodzin współpracowali w sprawach podopiecznych z pedagogiem szkolnym, placówkami oświatowymi z terenu gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, przedstawicielami Policji.

5. W ramach działań interwencyjnych związanych ze stanem epidemii w kraju: – pracownicy socjalni prowadzili rozeznanie potrzeb w środowisku wśród podopiecznych i osób starszych dotyczących zabezpieczenia w żywność i leki, – w związku z przebywaniem w obowiązkowej kwarantannie 4 rodzin (5 osób), pracownicy socjalni zweryfikowali środowiska, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, na chwilę obecną nie zgłaszali oni potrzeby wsparcia ze strony GOPS, – rozdysponowano także przekazane przez COS OPO w Spale krótkoterminowe artykuły spożywcze wśród 26 rodzin.

Centrum Usług Wspólnych

1. 12.03.2020 r. Kierownik CUW uczestniczył w spotkaniu Wójta z Dyrektorami szkół w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju.

2. Naliczono dodatki motywacyjne dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Inowłódz.

3. W związku ze zmianą ustawy dotyczącą zwrotu kosztów przejazdu, podpisano umowy z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do przedszkola i szkół.

4. Przygotowano sprawozdania finansowe za 2019 r. dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez CUW.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. 03.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Motywowania i Interwencji, na które zaproszono 7 osób w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjno-motywacyjnej, 1 osobę skierowano na badanie do biegłych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. 04.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Rodzinie i Programowania Zadań GKRPA, na którym rozpatrywano i opiniowano wnioski w sprawie dofinansowania zadań ujętych w Gminnych Programach Profilaktyki dla niżej wymienionych realizatorów:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 550,00 zł.

2) Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu na zadanie „Kolorowa Wielkanoc” – 1 000,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu na zadanie „Przemoc wobec dzieci, w tym przemoc wzajemna wśród dzieci”, sztuka teatralna o charakterze kabaretu (wystawiona w każdej ze szkół) – 1 000,00 zł.

3. Przygotowano i przesłano do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

4. W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełnili: – 03.03.2020 r., 10.03.2020 r. Przewodnicząca GKRPA, – 06.03.2020 r., 13.03.2020 r. psycholog. Ponadto realizowano ważne zadania w trakcie wyjazdów Wójta Gminy Inowłódz: – 03.03.2020 r. – Łódź – Urząd Wojewódzki – 06.03.2020 r. – Tomaszów Maz. – Państwowa Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe – 09.03.2020 r. – Łódź – Urząd Marszałkowski – 09.03.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo Powiatowe – 10.03.2020 r. – Tomaszów Maz. – Państwowa Straż Pożarna – 16.03.2020 r. – Tomaszów Maz. – Starostwo Powiatowe – 18.03.2020 r. – Łódź – WFOŚiGW

Oryginalny plik do pobrania TUTAJ

Opracowali:
Kierownicy Ref.
UG Inowłódz,
Kierownicy Jednostek Orga

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH