piątek, 23 lutego, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIKolejny konkurs z nagrodami! Katyń

Kolejny konkurs z nagrodami! Katyń

Z przyjemnością ogłaszamy kolejny konkurs w którym do wygrania jest książka Józefa Hermanowicza MIC „Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia” – CHINY – SYBIR- MOSKA i zbiór esejów „„Grun­wald. Walka 600le­cia” i bogato ilustrowany album „KATYŃ. Cmentarze katyńskie.”  Te 3 książki czekają na 1 zwycięzcę. 

Katyn-Cmentarze-katynskie_Andrzej-Przewoznik-Krzysztof-Hejke,images_product,29,978-83-89474-12-4Album poświęcony Zbrodni Katyńskiej i trzem wielkim polskim cmentarzom wojennym, na których spoczywają jej ofiary. Część pierwsza zawiera tekst autorstwa Andrzeja Przewoźnika, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przybliżający genezę dramatu polskich jeńców i więźniów w obozach specjalnych NKWD, następnie przebieg zbrodni i toczoną przez dziesięciolecia walkę o ujawnienie prawdy o Zbrodni Katyńskiej zakończoną uroczystym poświęceniem cmentarzy w Charkowie, Katyniu i Miednoje. W publikacji zostały wykorzystane cenne materiały archiwalne, w tym fotografie pozyskane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Główną część albumu stanowią przejmujące zdjęcia polskich cmentarzy wojennych w Miednoje, Charkowie i Katyniu autorstwa Krzysztofa Hejke, fotografa, profesora sztuk filmowych, autora kilkunastu albumów poświęconych m.in. historii polskich Kresów.

 

„Grun­wald. Walka 600le­cia” to zbiór esejów wy­bit­nych hi­sto­ry­ków i pu­bli­cy­stów, od­wo­łu­ją­cych się do klu­czo­wych dla Po­la­ków sym­bo­li, jak „Bo­gu­ro­dzi­ca”, Aka­de­mia Kra­kow­ska czy Za­wi­sza Czar­ny.

Au­to­rzy ese­jów ana­li­zu­ją wy­da­rze­nie sprzed 600 lat w kon­tek­ście hi­sto­rycz­nym, po­li­tycz­nym, re­li­gij­nym, dy­plo­ma­tycz­nym, ba­ta­li­stycz­nym, a nawet oby­cza­jo­wym. Oba­la­ją ste­reo­ty­py, po­ka­zu­ją cią­głość hi­sto­rii i jej żywy dia­log ze współ­cze­sno­ścią. Do­wo­dzą, że wie­dza o wy­da­rze­niach z XV wieku jest po­moc­na w zro­zu­mie­niu świa­ta wieku XXI.

Wśród ese­istów zna­leź­li się m.in. Hen­ryk Sam­so­no­wicz, An­to­ni Dudek, Ra­do­sław Zen­de­row­ski, Jacek Ko­wal­ski, Sła­wo­mir Pa­tle­wicz, Li­lia­na Sonik, Jan Wró­bel, Krzysz­tof Ko­eh­ler oraz Ja­nusz Tru­pin­da. Eseje, na­pi­sa­ne ję­zy­kiem barw­nym, wol­nym i cie­ka­wym. Eru­dy­cja au­to­rów i ich świe­że spoj­rze­nie na hi­sto­rię spra­wia­ją, że książ­kę czyta się z przy­jem­no­ścią.

Zbiór ese­jów zo­stał zi­lu­stro­wa­ny przez Jana Baj­tli­ka.

.

Do wygrania jest: „Grunwald.Walka 600-lecia”

grunwaldwalka600lecia_1

 

„Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia”

Trudno oderwać się od lektury tych wspomnień przywołujących pobyt Autora w sowieckich łagrach. Ksiądz Hermanowicz w latach 1948-1955 na własnej skórze doświadczył dobrodziejstw tego „raju” na ziemi, o którym wcześniej pisali chociażby Sołżenicyn w „Archipelagu Gułag” czy Herling-Grudziński w „Innym świecie”. Niemniej ten zapis jest inny. Autor o swej poniewierce opowiada językiem barwnym, obrazowym, stroniąc od epatowania martyrologią. W swej pełnej humoru gawędzie, może czasem gorzkiej jak piołun, stara się ukazać jasną stronę obozowego życia. Mówi więc o ludziach, ich słabościach i nadziei, która pozwalała w tym piekle na ziemi po prostu przetrwać.
Gdy w roku 1966 książka ta ukazała się po raz pierwszy nakładem londyńskiego VERITAS-u, opatrzono ją obszerną notą, w której pewien niepokój, zważywszy na wydarzenia ostatnich lat, ale i zupełnie bliskie, budzą i dziś zapisane wtedy słowa: „[…] wielu mogło ulec wrażeniu, że jednak i w Rosji zachodzą «głębokie przemiany», że «wiele się zmieniło»… Zapewne i to, i tamto zmieniło się – zanotowano wówczas – ale system zakłamania, terroru, bezprawia – trwa nadal”.

hermanowicz

 


Wystarczy, że odpowiesz prawidłowo na pytanie:

Kiedy Inowłódz otrzymał prawa miejskie?

Odpowiedzi proszę wysyłać na adres: redakcja@naszinowlodz.pl  w temacie pisać: konkurs i podając swoje dane osobowe. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 8 listopada 2013r. włącznie.

Odbiór nagrody tylko osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Uwaga!!! Konkurs wyłącznie dla użytkowników, którzy lubią profil NaszInowlodz.pl na facebooku.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez portal NaszInowlodz.pl w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku”.

 

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS