Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz

1
5701

W dniu 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”.

Projekt złożono w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka nisko emisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 045 288,65 zł.
Całkowita wartość projektu – 4 408 975,02 zł.
Bezpośrednim celem projektu jest obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery dzięki zmodernizowaniu punktów oświetleniowych w Gminie Inowłódz. Celem ogólnym jest również promocja wykorzystywania efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu. 

Zakres projektu obejmuje wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych oraz rtęciowych na nowsze oprawy ze źródłami światła typu LED oraz powieszenie dodatkowych opraw celem zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia. Planuje się również wymianę konstrukcji mocujących oprawy wraz z przewodami zasilającymi oprawy i zmianę zasilania. W projekcie ujęto również rozbudowę oświetlenia. 
Efektem projektu będzie zapewnienie bezpiecznego i wygodnego poruszania się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych, a jednocześnie energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.