„Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów”

0
525
Reklama

W dn. 28.02.2022r. zakończono roboty budowlane w ramach umowy z dn. 05.03.2021r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz o dofinansowaniu zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów” złożonego w ramach Konkursu Osi Priorytetowej IV Gospodarki Niskoemisyjnej, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja Budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 2.336.175,25zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.522.657,27zł.Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków oświatowych w Gminie Inowłódz, skutkująca poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery. Podjęcie działań termomodernizacyjnych w tym wykorzystanie OZE przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, zmniejszenia ponoszonych strat ciepła, redukcji ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. W ramach projektu wykonano roboty termomodernizacyjne takie jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji CO , montaż pompy ciepła i kotła na pellet, instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących opraw oświetleniowych.

Reklama