sobota, 18 maja, 2024
Strona głównaNabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Spale

Nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Spale

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Spale. 

Nazwa stanowiska:  Instruktor świetlicy wiejskiej
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – poniżej 6%

1. Warunki pracy na stanowisku:
– pomieszczenia  są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu -świetlica wiejska w Spale ul. M.J.Piłsudskiego 9
–  siedziba pracodawcy – Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
–  8 godzinny czas pracy,
– praca od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.

2. Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      wykształcenie minimum średnie
3)      korzystanie z pełni praw publicznych,
4)       pełna zdolność do czynności prawnych,      
5)       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7)       podstawowe umiejętności obsługi komputera.


3. Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,  
– duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
– komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
– dobrze widziane  umiejętności o charakterze artystycznym : śpiew, taniec,plastyka, zdolności manualne,
– prawo jazdy.


4. Zakres głównych zadań:
a)      organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
b)      inspirowanie i  organizowanie wydarzeń kulturalnych,
c)       udział w imprezach plenerowych organizowanych przez GCK w Inowłodzu,
d)      prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę,
e)      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
f)       rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-sportowych,
g)      organizowanie wystaw, przedstawień, koncertów,
h)      organizowanie zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
i)        organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska,
j)        dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy;
k)      dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,
l)        udostępnianie świetlicy  zgodnie z ustalonym harmonogramem,
m)    udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

5. Wymagane dokumenty:
1)      List motywacyjny;
2)      Kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae;
3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4)      Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;
5)      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);
6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)      Oświadczenie o stanie zdrowia  pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na w/w stanowisku;
9)      Osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10)   oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na kandydata na w/w stanowisko następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem na kandydata na stanowisko Instruktora świetlicy wiejskiej, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.).Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”;
Uwaga:  Dyrektor  Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.                    
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Inspektora świetlicy wiejskiej – w GCK w Inowłodzu ul. Zamkowa 7  lub przesłać pocztą  ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz, w terminie do dnia 17 lipca 2020r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne o których mowa w pkt. 2 oraz złożyli dokumenty wynikające z pkt. 5
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GCK ( <http://www.gokinowlodz@naszgok.pl>gckinowlodz.naszgok.pl i  (bip.inowlodz.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GCK.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu ul.Zamkowa 7 tel. 710 18 54
Dokumenty wybranego kandydata będą dołączone do jego akt osobowych.Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GCK w Inowłodzu przez okres 4-ch miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                 z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz.138, 723) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 936)”.

Treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie nabór.pdf
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH