G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCINADANIE PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI INOWŁÓDZ - ANKIETA

NADANIE PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI INOWŁÓDZ – ANKIETA

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Inowłódz! INOWŁÓDZ MOŻE BYĆ PONOWNIE MIASTEM.


Przekazuję na Państwa ręce ulotkę informacyjną w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Inowłódz.


Skąd pomysł przywrócenia praw miejskich miejscowości Inowłódz? Rząd RP podjął inicjatywę, aby miejscowości, które utraciły status
miasta po Powstaniu Styczniowym, w 160 rocznicę jego wybuchu te prawa odzyskały. Wojewoda Łódzki, działając w imieniu rządu,
przedstawił naszemu samorządowi taką propozycję. Chcę poznać Państwa zdanie w tej sprawie. To Wasz głos będzie decydujący.
Zachęcam Was, aby jak najwięcej osób wzięło udział w konsultacjach.


Inowłódz to miejscowość z dużym potencjałem do dalszego rozwoju gospodarczego, o dużych walorach turystycznych, przyrodniczych
i kulturalnych. To nas wyróżnia na mapie Województwa Łódzkiego. Status miasta królewskiego ma wymiar symboliczny dla nas,
mieszkańców. Wielokrotnie w rozmowach wyrażaliśmy tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi.


Rada Gminy Inowłódz w dniu 31 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. To historyczny moment dla Naszej Małej Ojczyzny. Możemy stać się świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Inowłódz.
ZDECYDUJMY ZATEM WSPÓLNIE w jakich warunkach i perspektywie będziemy żyć, pracować i kształcić nasze dzieci, wnuki i kolejne
pokolenia mieszkańców NASZEJ GMINY. W przypadku dotrzymania wszystkich terminów i uzyskania pozytywnej opinii Wojewody oraz właściwego Ministra, formalnie Inowłódz może zostać miastem już od dnia 1 stycznia 2024 roku.


Proszę o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Zdecydujmy sami. Każdy głos jest bardzo ważny.
Z poważaniem
Wójt Gminy Inowłódz
Bogdan Kącki

HISTORIA INOWŁODZA W PIGUŁCE
Inowłódz prawa miejskie otrzymał w połowie XIV wieku od Króla Kazimierza Wielkiego. Około 1550 roku utracił je i ponownie odzyskał w 1618 roku. Inowłódz już na przełomie IX i X wieku pełnił ważną rolę, ponieważ inowłodzka przeprawa stanowiła ważny element szlaków drogowych, zarówno o charakterze krajowym, jak i prowadzących m.in na Ruś i Węgry. Król Kazimierz Wielki nadając osadzie prawa miejskie, nakazał kupcom podróżującym z Torunia do Krakowa i dalej na Węgry, aby wybierali szlak prowadzący przez Inowłódz. Podniosło to rangę miasta, które stało się ważnym punktem na mapie i wkroczyło w najlepszy okres w swych dziejach. Potop szwedzki położył kres świetności miasta, które nigdy nie odzyskało dawnej rangi. Drugi rozbiór Polski i późniejsza polityka zaborców spowodowały, że w 1870 roku Inowłódz stracił prawa miejskie.

Obecnie Inowłódz jest znaną i lubianą miejscowością turystyczno – wypoczynkową. Sprawiło to odkrycie na pocz. XIX wieku źródeł
leczniczych wód mineralnych. Wtedy do Inowłodza zaczęli licznie przyjeżdżać rekonwalescenci i wczasowicze, wakacje spędzał tu również Julian Tuwim, który w swoich utworach wystawił najlepsze rekomendacje/świadectwo atrakcyjności dla inowłodzkiego regionu.

ZALETY UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH
• powrót do wielowiekowej tradycji i historii,
• Inowłódz jak i cała gmina zyskają większe możliwości uzyskania środków unijnych,
• zwiększenie możliwości promocyjnej miasta i gminy,
• podniesienie atrakcyjności Inowłodza,
• większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów,
• zwiększenie dynamiki rozwoju Gminy Inowłódz,
• zwiększenie prestiżu Inowłodza, wzrost znaczenia Gminy Inowłódz, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej.


TERMIN KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI 20 LUTEGO – 13 MARCA 2023 ROKU
Konsultacje przeprowadzone są w formie ankiet. Formularz ankiety konsultacyjnej dostępny jest w:
• siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2
• Gminnym Centrum Kultury – Zamek, ul. Zamkowa 7 w Inowłodzu
• Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie
• Świetlicy Wiejskiej w Konewce
• Świetlicy Wiejskiej w Królowej Woli
• Świetlicy Wiejskiej w Liciążnej
• Świetlicy Wiejskiej w Spale, ul. Piłsudskiego 9
• Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.inowlodz.pl
• Na stronie internetowej Gminy Inowłódz www.inowlodz.pl

Ankieta konsultacyjna.pdf[ ]127 kB


Wypełnioną ankietę należy złożyć w jeden z niżej wskazanych sposobów:
1) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się
w budynku:
• Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2
• Gminnego Centrum Kultury – Zamek, ul. Zamkowa 7
• Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie
• Świetlicy Wiejskiej w Konewce
• Świetlicy Wiejskiej w Królowej Woli
• Świetlicy Wiejskiej w Liciążna
• Świetlicy Wiejskiej w Spale, ul. Piłsudskiego 9
2) przesłać na adres: Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215
Inowłódz
3) przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres email: gmina@inowlodz.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy, są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi.
Co z podatkami rolnym? NIE ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY JEGO UCHWALENIA
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy
są one położone na terenie miasta czy wsi.
Czy wzrosną opłaty za odpady komunalne? NIE
Podobnie jak w poprzednich przypadkach, wysokości stawek opłat ustala Rada Gminy i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego
wpływu na ich wysokość.
Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych? NIE
Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie.
Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów? NIE
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do
odpowiednich organów.
Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze? NIE
Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.
Czy będzie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim? NIE
Nie ma takiego zakazu.
Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? NIE
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza? NIE
W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.
Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej? NIE
Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów ani zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasady ustalania subwencji oświatowej również
nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.
Co z dostępem do środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?
W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Inowłódz jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej,
zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko -wiejską.
Czy zmieni się liczba radnych Gminy? NIE
Liczba radnych Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.
Czy wydłuży się kadencja burmistrza? NIE
Nie wydłuży to kadencji burmistrza.
Czy wzrośnie wynagrodzenie burmistrza? NIE
Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta ustala rada gminy/miasta wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys.
mieszkańców.
Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów? NIE
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego
i innych dokumentów.
Czy koszty zmiany, które poniesie administracja będą wysokie? NIE
Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy.
Czy zwiększy się zatrudnienie w urzędzie oraz wzrosną wynagrodzenia urzędników? NIE
Zmiana statusu nie ma nic wspólnego ze zwiększeniem zatrudnienia w urzędzie oraz wzrostem wynagrodzeń.
A co z pomocą społeczną?
Zasady świadczeń pomocy społecznej jakie obowiązują są takie same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej
konkretnych mieszkańców, tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian.

Konsultacje społeczne

ANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta – Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta

Wzór wypełnionej ankiety

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowłódz dotyczących nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ z dnia 20 lutego 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Inowłódz w sprawie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta

UCHWAŁA NR LVIII/374/23 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta

Ulotka informacyjna

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH