G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIAktualizacja - Nowy konkurs! "Grunwald. Walka 600-lecia".

Aktualizacja – Nowy konkurs! „Grunwald. Walka 600-lecia”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowych konkursach portalu NaszInowlodz.pl

„Grun­wald. Walka 600le­cia” to zbiór esejów wy­bit­nych hi­sto­ry­ków i pu­bli­cy­stów, od­wo­łu­ją­cych się do klu­czo­wych dla Po­la­ków sym­bo­li, jak „Bo­gu­ro­dzi­ca”, Aka­de­mia Kra­kow­ska czy Za­wi­sza Czar­ny.

Au­to­rzy ese­jów ana­li­zu­ją wy­da­rze­nie sprzed 600 lat w kon­tek­ście hi­sto­rycz­nym, po­li­tycz­nym, re­li­gij­nym, dy­plo­ma­tycz­nym, ba­ta­li­stycz­nym, a nawet oby­cza­jo­wym. Oba­la­ją ste­reo­ty­py, po­ka­zu­ją cią­głość hi­sto­rii i jej żywy dia­log ze współ­cze­sno­ścią. Do­wo­dzą, że wie­dza o wy­da­rze­niach z XV wieku jest po­moc­na w zro­zu­mie­niu świa­ta wieku XXI.

Wśród ese­istów zna­leź­li się m.in. Hen­ryk Sam­so­no­wicz, An­to­ni Dudek, Ra­do­sław Zen­de­row­ski, Jacek Ko­wal­ski, Sła­wo­mir Pa­tle­wicz, Li­lia­na Sonik, Jan Wró­bel, Krzysz­tof Ko­eh­ler oraz Ja­nusz Tru­pin­da. Eseje, na­pi­sa­ne ję­zy­kiem barw­nym, wol­nym i cie­ka­wym. Eru­dy­cja au­to­rów i ich świe­że spoj­rze­nie na hi­sto­rię spra­wia­ją, że książ­kę czyta się z przy­jem­no­ścią.

Zbiór ese­jów zo­stał zi­lu­stro­wa­ny przez Jana Baj­tli­ka.

.

Do wygrania jest: „Grunwald.Walka 600-lecia”

grunwaldwalka600lecia_1

 


Wystarczy, że odpowiesz prawidłowo na pytanie:

Po raz, który odbędzie się tegoroczny Hubertus Spalski?

Odpowiedzi proszę wysyłać na adres: redakcja@naszinowlodz.pl  w temacie pisać: konkurs i podając swoje dane osobowe. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 20 października 2013r. włącznie.

Odbiór nagrody tylko osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Uwaga!!! Konkurs wyłącznie dla użytkowników, którzy lubią profil NaszInowlodz.pl na facebooku.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez portal NaszInowlodz.pl w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku”.

AKTUALIZACJA:

Brak prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Odp. Po raz czternasty w Spale odbywać się będzie tradycyjne święto myśliwych i jeźdźców – Hubertus Spalski 2013.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH