czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona głównaTURYSTYKAOferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu

Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje na zastępstwo asystenta rodziny,  wymiar pracy – 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, okres 7.08.2020 – 31.12.2020

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, zakres programowy szkolenia , o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r. Nr 272, poz. 1608),
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego, prawa pracy,
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),
 • nieposzlakowana opinia
 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) zadania główne:
 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i              w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,
 • motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w tym podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • wykonywanie innych zdań i poleceń przełożonych.

4.Wymagane dokumenty:

 1. a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. b) list motywacyjny,
 3. c) kwestionariusz osobowy,
 4. c) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
 5. d) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie,
 6. e) kopie inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie i referencje,
 7. f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 8. g) oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)
 9. h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego,
 11. j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać do 7.08.2020 r. (w zamkniętych kopertach) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz  z dopiskiem „ Asystent rodziny” .

 1. Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 447101123.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH