Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowłodzu

0
1128
Reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osób do podjęcia pracy (w ramach umowy zlecenie) o charakterze usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w okresie od 1.09.2019 – 31.12.2019 r.

Do świadczenia w/w usług niezbędne jest potwierdzone stosowną dokumentacją doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi ( np. dyplom opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów potwierdzających umiejętności związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, itp.) Do zrealizowania jest 114 godzin usług, koszt 1 godziny to 30 zł (brutto). W/w usługi realizowane są w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zasady realizacji usług reguluje Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28.06.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej. Telefon kontaktowy: 44 710 11 23 Iwona Szczepańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu

Załączniki:
Oferta pracy – opieka wytchnieniowa-skonwertowany.pdf
Oferta pracy zastępstwo-skonwertowany.pdf


Reklama