Projekt „Przystanek Zakościele” z dofinansowaniem

0
1116
Reklama

Informujemy, że z dniem 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, na zadanie pn: „Przystanek Zakościele – miejsce spotkań historii ze współczesnością”.

Celem Projektu jest integracja społeczności, pobudzenie tożsamości lokalnej, promocja ciekawej przeszłości wsi i twórczości ludowej, ale także stworzenie przestrzeni dla rozwijania zainteresowań i pasji mieszkańców i sympatyków miejscowości. Projekt obejmuje szereg działań dotyczących budynku i terenu wokół świetlicy wiejskiej. W ramach wkładu własnego mieszkańców planowane jest m.in.: uporządkowanie terenu, założenie klombu i przygotowanie miejsca na ognisko oraz prace związane z organizacją ekspozycji.

Kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu szacuje się na 20 500,00 zł.

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Reklama