Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Konewce

0
2292
Reklama

Gmina Inowłódz realizuje inwestycję pn:  „Przebudowa drogi gminnej w Konewce” dofinansowaną  ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania: 2 001 615,37 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 781 248,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 4313E do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Konewka. Długość odcinka objętego projektem wynosi 1325,00 m. W ramach zadania przewidziano: rozbiórkę elementów drogi kolidujących z wykonywaniem drogi, przebudowę kolizji, zasadnicze roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych, wykonanie nawierzchni i oznakowania pionowego i poziomego, budowę ciągu pieszo-rowerowego. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni – 5,0 m, szerokość pobocza – 0,75 m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 m.

Reklama