sobota, 2 grudnia, 2023
Strona głównaX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. JULIANA TUWIMA

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. JULIANA TUWIMA

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU OGŁASZA X EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. JULIANA TUWIMA W KATEGORII POEZJI.


Regulamin Konkursu
l. Konkurs jest otwarty; dostępny dla wszystkich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach
twórczych.
2. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane
(w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
3. Prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w 3 egzemplarzach, w
postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Do pracy powinna być załączona zamknięta
koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.
4. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw.
5. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2022 roku, (liczy się
data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz, z dopiskiem
na kopercie „X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima”.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2022 roku. O wynikach wszyscy laureaci konkursu zostaną
powiadomieni.
7. 0rganizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród (w sierpniu
2022).
8. Dyplom należy odebrać osobiście, a dopiero po jego odebraniu, dokonany będzie przelew na rachunek
bankowy laureata. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez
laureata.
9. Kwota nieodebranej nagrody będzie rozdzielona między pozostałych laureatów.
10. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury. Przewidziane jest przyznanie trzech nagród i trzech wyróżnień.
Możliwe jest również utworzenie kategorii: prace zauważone. Przewidziane są nagrody pieniężne dla
nagrodzonych i wyróżnionych, a ich wysokość zależna będzie od kondycji finansowej organizatorów.
11. Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie
zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów
bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
12. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i
zauważonych utworów w publikacji pokonkursowej, pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach
internetowych organizatorów.
13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet do całkowitego
odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

Osoby do kontaktu:
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
Dyr. Monika Matusiewicz, tel. 518 442 428
ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710 – 18 – 54,
e-mail: gck@inowlodz.pl

Koordynator konkursu

Iwona Zielińska-Zamora
tel. 603 919 589
e-mail: iwonazz1@op.pl

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS