X Sesja Rady Gminy Inowłódz

0
1852
Reklama

X sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 1400 w sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Wójta na temat zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2014 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2014 r.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz  za 2014 r.:
 11. a) zapoznanie z Uchwałą Nr II/102/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu  Wójta Gminy Inowłódz z wykonania budżetu za 2014 rok;
 12. b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2014 rok;
 13. c) zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2014 rok;
 14. d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2015.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowłódz na lata 2015-2020”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne (część dz. nr 24/13 w Spale).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne ( część dz. nr 6/6 w Spale).
 23. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na IX sesji.
 24. Interpelacje i zapytania.
 25. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachuła

Reklama