XLII sesja VI kadencji Rady Gminy Inowłódz

0
1792

XLII sesja VI kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Inowłódz VI kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2014 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2014
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Inowłódz na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz.
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLI sesji.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr inż. Marek Leszczyński