XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

0
1680
Reklama

XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. o godz. 1300 w sali na zamku Kazimierza Wielkiego  w Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Prezentacja planu budowy ośrodka wypoczynkowego „Góra Spokoju” w Inowłodzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Inowłódz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /dz. nr 1011 w Inowłodzu/.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu za 2016 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2016 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2018 za rok 2016.
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2016-2019 oraz z realizacji zadań wynikających z programu za rok 2016.
 18. Przyjęcie informacji z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2016 r.
 19. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz za 2016 rok. 
 20. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXI sesji.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz 

 mgr  Wacław Chachuła

Reklama