Zapłacimy więcej za odbiór odpadów komunalnych

0
2996
Reklama

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj musi osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie wynosi to tylko 30 procent.

Sejm RP znowelizował Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, będzie miała konsekwencje finansowe, które odczują przede wszystkim samorządy.

Przetarg na obiór zagospodarowań stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Inowłódz był ogłaszany 3 razy. Wpłynęła 1 oferta firmy Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński na kwotę przekraczającą kwotę w budżetu gminy. Dlatego też została podjęta decyzja o podniesieniu stawki z 11 zł na 19 zł od osoby miesięcznie. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny czyli nie będą segregowane wtedy opłata wyniesie 38 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej tą nieruchomość. Dodatkowo będzie zwolnienie na kwotę 8 zł dla posesji, na której będzie kompostownik.

Zwiększyły się także ryczałtowe stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi dla domków letniskowych lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie naszej gminy i zbierane są w sposób selektywny z kwoty 104 zł na 152 zł na rok. Roczna zryczałtowana stawka jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny będzie wynosiła 304 zł rocznie.

Dochodzi też kolejny obowiązek ważenia zabieranych odpadów z całej gminy przez firmę, która je odbiera.

Ponadto zostały też ustalone nowe górne stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych w wysokości 50 zł + VAT za m3.

Będzie trzeba złożyć w Urzędzie Gminy nowe deklaracje. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 lutego 2020 roku.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 dostępny TUTAJ

Całość debaty i głosowanie nad uchwałami zobaczycie we fragmencie od 1:38:00 z obrad sesji VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz z dnia 31.12.2019 r.

Reklama