Zapłacimy więcej za odpady komunalne

0
1517
Reklama

Informujemy,  iż uchwałą Rady Gminy Inowłódz  Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana podyktowana jest zakończeniem dotychczasowej umowy z firmą, która odbierała odpady komunalne z terenu naszej gminy przez ostatnie dwa lata. W wyniku przetargu (ogłaszanego dwukrotnie) wyłoniona została najkorzystniejsza oferta, której warunki cenowe znacznie przewyższają dotychczasowe. Tym samym Rada Gminy zmuszona została do zwiększenia dotychczasowych stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z zasadami prawidłowego funkcjonowania  systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Inowłódz.

Wysokość miesięcznej opłaty za jedna osobę zamieszkałą od 1 lutego 2019 roku wynosi:

11,00 zł –  jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

22,00 zł –  jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.  

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Informacje o zmianie stawek mieszkańcy otrzymają pisemnie (przez sołtysów lub pocztą). W przypadku nieotrzymania takiego zawiadomienia prosimy o naliczenie opłaty w/g nowych stawek i terminowe uiszczenie jej  w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer  rachunku bankowego,  który pozostaje  niezmieniony.

Reklama