Zobacz nad czym debatowano podczas XVII sesji Rady Gminy Inowłódz

0
2803
Reklama

28 listopada odbyła kolejna sesja Rady Gminy Inowłódz ale pierwsza sesja w nowym systemie sesje.live, dzięki którym sesje są transmitowane na żywo w internecie. Ponadto Radni zostali wyposażeni w tablety do głosowania. Natomiast wyniki głosowania są automatycznie publikowane w formie zbiorczego dokumentu, gotowego do publikacji na BIP.

W poprzedniej wersji transmisji live dźwięk był bardzo słabej jakości. Teraz możemy głośno (nawet czasem za) i wyraźnie usłyszeć kto co mówi.

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania o czym dyskutowano i jakie uchwały były rozpatrywane.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XVI sesji Rady Gminy Inowłódz
 12. Interpelacje i zapytania
 13. Wnioski Komisji, wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

Reklama