Szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

0
1511
Reklama

W dniu 16 marca 2015 r., w godzinach popołudniowych, w Sali Posiedzeń Rady Gminy Inowłódz odbyło się bezpłatne szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Gminy Inowłódz, wg programu „Sprzedawcy”, oficjalnie rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Nowak – psycholog, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami profilaktycznymi w systemie edukacji oraz w środowisku lokalnym, dyrektor Centrum „Progres” z Koluszek.

W pierwszej części zapoznał wszystkich ze skutkami spożywania napojów alkoholowych.

W drugiej części omówił „Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać i sprzedawać alkoholu, w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedstawił konsekwencje prawne, moralne, społeczne wynikające z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, zapoznał z procedurą skutecznej, asertywnej odmowy sprzedaży napojów alkoholowych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia i materiały edukacyjne.

Organizatorem szkolenia był Wójt oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok realizowanego ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informację przygotowała

Renata Dąbrowicz – Sekretarz GKRPA

http://inowlodz.pl/

Reklama