Wójt Gminy Inowłódz po raz kolejny z jednogłośnym absolutorium.

0
344
Reklama

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Inowłódz.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Inowłódz poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2021 rok, rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2021 rok oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2021 rok.

Jak wynika z raportu oraz sprawozdania, budżet Gminy Inowłódz na rok 2021 po zmianach, po stronie dochodów wyniósł 28 067 231,65 zł, wykonanie 29 171 657,01 zł., plan po stronie wydatków ustalono w wysokości 30 555 015,79 zł., natomiast wykonanie wydatków wyniosło 27 683 105,52 zł., wydatki inwestycyjne w roku 2021 wyniosły 7 187 630,55 zł, a pozyskane środki zewnętrzne na ten cel 4 066 650,56 zł. (ponad 56%), budżet zrealizowano z nadwyżką w wysokości 1 488 551,49 zł.

YouTube player
Reklama