Sesja Rady Gminy Inowłódz

0
2653
Reklama

W dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja przedstawicieli Kopalni „Inowłódz” nt. możliwości i terminów spłaty zaległego podatku.
 8. Rozpatrzenie propozycji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie uregulowania zaległego  podatku.
 9. Przyjecie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Wspierania Rodzin Gminy Inowłódz na lata 2013-2015 za rok 2014.
 10. Przyjecie sprawozdania z realizacji gminnego Programu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Inowłódz za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne (część działki nr ew. 1339 i nr ew. 1412/2 w Inowłodzu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących  mienie komunalne (nr ew. dz. 337/18 w Spale).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (nr ew. dz. 42/291 w Spale).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (nr ew. dz. 845/4 w Inowłodzu).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Inowłódz do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Inowłódz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej.
 21. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na VII sesji.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachuła

Reklama