Usuwanie azbestu z terenu gminy

0
1895
fot. www.gminabraniewo.pl
Reklama

Gmina Inowłódz ubiega się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w celu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Inowłódz w roku 2015.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r . w siedzibie Urzędu  Gminy Inowłódz.
Druki wniosku są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz, na stronie internetowej www.inowlodz.pl oraz u Sołtysów.

Azbest

Reklama