XLI sesja VI kadencji Rady Gminy Inowłódz

0
2214
Reklama

XLI sesja VI kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 20 lutego 2014 r. o godz. 1100 w sali koncertowej na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Inowłódz VI kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Inowłódz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne /dz. nr 18/9 w Spale, oraz lokalu użytkowego na dz. nr 337/3/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne /dz. nr 6/6 i 16 w Spale/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dobry start – dostosowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowychGminie Inowłódz do potrzeb dzieci młodszych” nr WND-POKL.09.01.01-10-041/13 w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Informacja na temat działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2013 rok.
 13. Uroczyste przekazanie i wciągnięcie na maszt sztandaru z godłem piastowskiego orła króla Kazimierza Wielkiego.
 14. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XL sesji.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr inż. Marek Leszczyński

Reklama